Blog

Archive for Sodni prevajalec

Ali veste kaj so sodni prevodi?

Sodni prevodi

Sodni prevodi so lahko prevodi osebnih dokumentov, sodnih listin, izkazov in drugih pomembnih dokumentov, ki jih prevede le sodni tolmač ali sodni prevajalec. Uporabljajo se predvsem pri ugotavljanju identitete v tujih državah, kjer slovenskih dokumentov ne znajo prebrati, na sodiščih v sodnih procesih ali pred podpisovanjem poslovnih pogodb. Najpogosteje uporabljeni sodni prevodi so pri porokah v tujini, izobraževanju ali zaposlitvi v tujini, pri sodnih procesih v tujih državah in pri sklepanju mednarodnih poslov med podjetji.

Sodni prevodi so lahko delo le sodnih tolmačev

Vsak prevajalec ne more prevesti osebnih dokumentov ali drugih osebnih listin v tuj jezik, ker lahko to opravljajo le posebni prevajalci, ki so opravili izobraževanje in preizkus znanja in jih je na funkcijo sodnega tolmača potrdil pravosodni minister. Zato so sodni prevodi lahko delo le sodnega tolmača ali prevajalca. Sodni prevodi so posebej označeni z žigom in podpisom sodnega tolmača, ki je dokument prevedel, ter povezani z vrvico z kopijo originalnega dokumenta. Le na ta način, se sodni prevodi lahko prepoznajo kot originalni dokumenti v tujih državah.

 

Kje so sodni prevodi nujno potrebni?

 

Najpogosteje lahko tudi običajni prevajalci prevedejo večji del dokumentov, ki se jih uporablja pri mednarodnih poslih, vendar je so sodni prevodi nujno potrebni, ko se prevaja:

 • Osebne dokumente
 • Dokumente, ki izkazujejo dosežke v izobrazbi
 • Oporoke
 • Sodbe in ostali pravni dokumenti
 • Potrdila in pooblastila
 • Izpise iz uradnih evidenc

Pri tovrstnih dokumentih je pomembna istovetnost v tujih državah, zato so lahko veljavni le sodni prevodi, ki jih opravi zaprisežen sodni tolmač. Sodni tolmač je namreč strokovnjak za določen jezik, ki pozna tudi pravno besedišče v obeh jezikih in lahko na podlagi tega točno prevede uradne dokumente. Originali in sodni prevodi so tako potrjeno ujemajoči in istovetni. Sodni tolmači, ki lahko izvajajo prevajanje teh dokumentov, so nanizani v registru sodnih tolmačev, kjer jih lahko vsakdo poišče.

Posted in: Sodni prevajalec, Sodni prevodi, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Sodni tolmač

Kdaj lahko prevajalec postane sodni tolmač?

Sodni tolmač lahko postane vsak prevajalec, ki prestane izobraževanje in uspešno opravi preizkus znanja za sodnega tolmača, na koncu pa ga na to mesto potrdi še ministrstvo za pravosodje. Ker to mesto zahteva posebna znanja in veščine, sodni tolmač ne more postati kar kdorkoli. Kandidat za sodnega tolmača mora dobro poznati jezik iz in v katerega bo tolmačil in prevajal, dobro obvladati slovenski jezik, poznati ustavno ureditev države, dokazati poznavanje organizacije upravnih in pravosodnih organov ter obvladati temeljne institute kazenskega in civilnega prava. Poleg navedenih znanj mora ustrezati tudi pogojem iz pravilnika o imenovanju sodnih tolmačev ter uspešno opraviti preizkus znanja. Na koncu mora pravosodni minister potrditi ali zavrniti imenovanje kandidata, ki tako lahko postane sodni tolmač.

 

Kaj dela sodni tolmač?

 

Sodni tolmač je usposobljen za prevajanje:

 • Različnih poslovnih pogodb in dokumentov ter finančnih poročil podjetij,
 • Izkazov o izobrazbi kot so: spričevala, diplome in druga potrdila o šolanju,
 • Izpisov iz uradnih evidenc kot so: rojstni list, dokazilo o državljanstvu,…
 • certifikatov in deklaracij,
 • različnih potrdil, ki jih izdajajo uradni organi, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu,…

Vsi dokumenti, ki jih prevede sodni tolmač, veljajo v tujem jeziku kot izvirniki in so potrjeni s tolmačevim žigom in podpisom.

Poleg prevajanja dokumentov pa je sodni tolmač zadolžen tudi za tolmačenje v sodnih procesih in pri drugih pravnih zadevah, kjer je vključena vsaj ena stranka, ki ne zna jezika, v katerem poteka obravnava.

 

Kdo lahko postane sodni tolmač?

 

Sodni tolmač ima poseben status, ki je tesno povezan z delovanjem pravosodnega sistema, zato ne more postati vsak prevajalec sodni tolmač. V pravilniku o sodnih tolmačih so navedeni pogoji, katerim mora brez izjeme ustrezati kandidat za sodnega tolmača:

 • kandidat mora za imenovanje v sodnega tolmača oddati vlogo na Ministrstvo za pravosodje,
 • imeti mora državljanstvo Republike Slovenije (ali katere izmed članic EU),
 • imeti mora na univerzi pridobljeno strokovno izobrazbo,
 • izkazati mora potrdilo o  aktivnem znanju slovenskega jezika, ki ga izda pooblaščena izobraževalna ustanova,
 • strokovno in praktično mora biti usposobljen v jeziku, v katerem želi biti imenovan za sodnega tolmača,
 • uspešno mora opraviti preizkus znanja za sodnega tolmača,
 • ne sme biti predhodno kaznovan za kazniva dejanja, zaradi katerih bi bil neprimeren za opravljanje službe sodnega tolmača (enako velja za sodne cenilce in sodne izvedence)

Posted in: Sodni prevajalec, Sodni prevodi, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Prevod iz italijanščine v slovenščino naj bo brez napak

V virtualnem svetu se objave na internetu dogajajo sproti in vsakodnevno, zato je pomembno, da je prevod iz italijanščine v slovenščino brez napak. Besedila, ki jih prebiramo na spletu zelo pogosto niso najbolj kvalitetna in uporabniki spleta znajo hitro prepoznati površno narejene prevode s pomočjo spletnih prevajalnikov. Prevod iz italijanščine v slovenščino naj bo zato boljši kot poskus prevajanja s spletnim prevajalnikom, saj tako ne bo odvračal bralcev s svojimi napakami. Na splošno so površna besedila in nepravilni prevodi kar hud trn v peti, če zaradi tega objava dobi negativno pozornost oz. odbije bralce od nadaljnjega branja.

Ko prevod iz italijanščine v slovenščino ne zmoti bralca

Če bralca prevod iz italijanščine v slovenščino ne zmoti, pomeni, da se iz besedila ne razbere, da gre pravzaprav za prevod. V tem primeru bralec ne ugotovi, da pisec originalnega besedila ne misli in piše v slovenskem jeziku. Takšen prevod je dober prevod, zato je potrebno strmeti proti takšnim rezultatom. Prevajanje besedil je danes postala že stalnica, ni pa vsak, ki pozna osnove tujega jezika že usposobljen za prevajalca. Za to imamo fakultetni program prevajanja in tolmačenja, kjer se prevajalci in tolmači zverzirajo in naberejo prepotrebne izkušnje, ki vodijo v kvalitetno prevajanje, ki ne zmoti bralcev.

Kako se prevod iz italijanščine v slovenščino bere v elektronskih in tiskanih medijih

Če do prevedenih besedil dostopamo preko spleta, se manjše napake lažje oprosti, saj vsi vemo, da je splet več-jezikovni medij, preko katerega lahko sporočajo prav vsi v svojih lastnih jezikih in do prevodov prihaja zelo pogosto. V kolikor pa na izrazite napake ali slogovno zaznamovanost naletimo v tiskanih medijih, pa smo bralci že manj popustljivi in napake težje prezremo. V tem primeru je izdajatelj odgovoren za natisnjeno besedilo in bi moral še pred tiskanjem odpraviti vse morebitne napake, ter zagotoviti, da je prevod iz italijanščine v slovenščino brezhiben.

Posted in: prevod iz italijanščine v slovenščino, Sodni prevajalec

Leave a Comment (0) →

Kdo je sodni prevajalec?

Sodni prevajalec je oseba, ki ustvari pisni dokument povezan s pravosodnim sistemom in pri tem prevede izvirni dokument v drug jezik. Če ste na sodniški obravnavi v drugi državi, ali če potrebujete sodni prevod pogodbe ali drugega pravnega dokumenta, bo sodni prevajalec ali sodni tolmač pravi naslov za vas.

Zaradi vse večje mobilnosti ljudi po vsem svetu se vse pogosteje dogaja, da se državljani različnih držav znajdejo v istih postopkih in v položaju, v katerem je potrebno prevajanje ali tolmačenje. Ker določeni položaji in postopki zahtevajo prisotnost uradnih organov, je precej gotovo, da boste potrebovali uradne prevode kakšnih listin, ki so bile prvotno napisane v drugem jeziku. Sodni prevajalec lahko opravi prevode listin in s svojim žigom in podpisom zagotovi, da je listina enaka izvirniku. Da to lahko stori, mora biti strokovno dobro podkovan v ravnem izrazoslovju tujega in svojega jezika. Namen uradnega prevoda je potrditi dejstva v pravni, upravni ali sodni zadevi, doseči priznanje v tuji državi nastalih dejstev ali uporabiti izvorno zakonodajo kot mednarodno zasebno pravo.

Sodni prevajalec omogoča večjezikovno komunikacijo

Posameznikom in družbam sodni prevajalec omogoča večjezikovno komuniciranje znotraj in zunaj meja določene države. Da sodni prevajalec lahko adekvatno opravlja svoje delo, mora poznati specializirano terminologijo in jezikovna pravila, ki se uporabljajo v sorodnih dokumentih v različnih jezikih. Tesno sodelovanje s pravniki, odvetniki in ostalimi pravosodnimi organi in delavci omogoča razvoj pravih znanj in pridobivanje dragocenih izkušenj. Sodni prevajalec ali tolmač je običajno del pravne ekipe, kar mu omogoča dostop do pravnih strokovnjakov in vam zaradi obširnega znanja lahko pomaga pri pravnih poslih.

Pri čezmejnih postopkih pomaga sodni prevajalec

Simultano in kosekutivno tolmačenje lahko zagotovi sodni prevajalec ali tolmač v sodnih čezmejnih postopkih. Ker so v postopku udeležene stranke iz različnih držav in postopka v jeziku države ne razumejo, se pojavi potreba po simultanem ali konsekutivnem tolmačenju, ki ga opravlja sodni prevajalec ali tolmač. Prevajanje uradnih listih, tolmačenje pred sodiščem ali na policijskih postajah ter  pred upravnimi organi izvajajo sodni prevajalci ali tolmači. Le ti so pooblaščeni iz strani pravosodnega ministra, da svoje prevode ožigosajo z uradnim žigom in podpisom. Zahteve glede obvladovanja veščin tolmačenja in prevajanja pri sodnih prevajalcih/tolmačih se od države do države spreminjajo. Za Evropsko unijo je značilno, da imajo vse države sistem za izbor sodnih prevajalcev /tolmačev, kjer je običajno zapriseženi prevajalec usposobljen tudi kot sodni tolmač. Poimenovanja sodnih prevajalcev ali tolmačev se prav tako razlikujejo med državami članicami EU.

Sodni prevajalec – kako ga lahko najdemo

V Sloveniji so sodni prevajalci oz. tolmači vpisani na seznam sodnih tolmačev, za katerega skrbi pravosodno ministrstvo. V drugih državah članicah to ni nujno tako enostavno, vendar obstaja direktiva za EU, da se do oktobra 2013 ustanovi register v katerem bodo evidentirani vsi uradni prevajalci. Sodni prevajalec je eden izmed bolj iskanih ključnih besed v pravosodnih vodah, zato bo takšna zbirka olajšala iskanje marsikateri stranki v postopku.

Posted in: Sodni prevajalec

Leave a Comment (0) →
POVPRAŠEVANJE