Blog

Posts Tagged prevod

Prevajanje kot most med jeziki

Prevajanje je proces s kar nekaj znamenitostmi

Prevajanje je proces prenosa pomena iz izvirnega jezika v ciljni jezik. Pri tem gre za prenos jezikovne in kulturne značilnosti v drug jezik. Kljub temu da je prevajanje obstajalo že v antičnih kulturah, se je kot poklic pojavilo šele v 20. stoletju. Prevajanje poleg obrtne dejavnosti uvrščamo tudi v umetnost – obrt je zato, ker se mora prevajalec držati določenih pravil in norm, umetnost pa zato, ker lahko v prevod posega tudi sam. Pri samem procesu prevajanja je pomembno, da se ne izgublja pomen besed. Zavedanje kulturnih razlik med izvornim in ciljnim jezikom je ključno pri delu prevajalca, saj z upoštevanjem le-tega postane prevod ustrezen. Prevodni postopek se začne z razčlembo besedila, ki vključuje prvo branje besedila). Sledi ugotavljanje namena besedila, izbira prevodne strategije in na koncu ubeseditev v ciljnem jeziku.

Skrivnost uspeha, ko gre za prevajanje, je v poznavanju kulture

Med specifične elemente kulture, ki predstavljajo še posebej zanimivo, a hkrati težavno plat prevajanja, štejemo kultureme in kulturne realije. Kulturem so v ožjem pomenu kulturna ozadja, ki uravnavajo jezikovne situacije. Sem prištevamo verbalne v obliki stalnih besednih zvez, prevladujočih izrazov, večpomenskosti, neverbalni v prevladujoči mimiki, gestiki in gibih telesa, ki spremljajo govor, parajezikovni kot sta melodija, in ritem govora, na katerih je jezik osnovan. Kulturne realije so kulturno specifični elementi besedil, gre za dele besedila, ki so težki za prevajanje in jih je brez poznavanja kulturne dimenzije primarnega jezika nemogoče prevesti v okolje drugega. Pri prevajanju (oziroma posredovanju v ciljni jezik) kulturnih realij je prevajalec (v vlogi medkulturnega posrednika) razpet med dva ekstrema – med ustreznost, ki sledi načelu »čim bliže izvirniku, tudi fonetično« in sprejemljivost – čim lažja razumljivost za ciljno kulturo. Tu so v veliko pomoč prevajalske strategije. Medkulturni posrednik tako pomeni neko višjo stopnjo prevajalca,saj mora obvladati tako lingvistično kot kulturno komponento obeh jezikov.

Posted in: Prevajanje

Leave a Comment (0) →
POVPRAŠEVANJE