Blog

Posts Tagged prevod v slovenščino

Naj bo agencija za prevajanje dobro usposobljena

Takoj, ko se odločimo besedilo poslati v prevajanje, moramo začeti poizvedovati, katera agencija za prevajanje bo kos nalogi. Pomembna je tema besedila, zato moramo poizvedeti, ali v agenciji za prevajanje nudijo prevode tiste stroke, h kateri spada besedilo. Ko izberemo agencijo za prevajanje, se moramo prepričati, da je njihov prevajalec materni govorec. To je zelo pomembno, saj govoriti tuj jezik še ne pomeni poznavanja jezika na vseh njegovih ravneh. Tako visoko raven jezika dosega le materni govorec ali dvojezični govorec. Kljub temu, da se strokovnjaki dnevno ukvarjajo s tujimi jeziki, jim ne gre zaupati tako pomembnih besedil.

Agencija za prevajanje ali prevajalnik?

Agencija za prevajanjePrevajalniki imajo to napako, da niso živi prevajalci. Zato razumejo dvojne pomene besed, ki jih je veliko tudi v strogo formalnih besedilih. Čeprav nam je lažje na spletu poiskati orodja za prevajanje, ki so brezplačna, pa rezultat prevoda ni niti približno enak prevodu, ki nam ga ponudi agencija za prevajanje. Prevajalniki namreč niso prilagojeni slovničnim pravilom posameznega jezika in marsikdaj ne prepoznajo spola, veznikov, zaimkov, slovničnih časov in podobno. Takšnega prevajanja se lahko lotimo za osebne namene oziroma za osnovno razumevanje besedila, kadar razumemo pomen besedila, ki ga prevajamo, vendar ne razumemo vseh besed. Zato je bolje, da nam je prevajalnik v pomoč, kadar sami sebi prevajamo besedilo iz tujega jezika in ne obratno. Za prevode besedil, ki jih delimo z ostalimi ali jih objavimo na javnih mestih, pa naj skrbi agencija za prevajanje.

Vsaka agencija za prevajanje mora imeti tudi lektorja

V postopek prevajanja besedil ni vključen le prevajalec, ampak tudi lektor, ki ga mora imeti vsaka dobra agencija za prevajanje. Prevajalec ne more biti lektor, saj mora biti za lektoriranje jezikovno usposobljena oseba. Lektor je neodvisen od tega, kaj je v besedilu, njega ne zanimajo strokovni izrazi, ki se nanašajo na besedilo, zato takoj opazi nejasne pomene, ki jih je prevajalec spregledal.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) →

Agencija za prevajanje in podporne mreže

Agencija za prevajanje kot članica nacionalnih in mednarodnih združenj

Združenje prevajalskih podjetij (ZPP) kot registrirana krovna organizacija pri Gospodarski zbornici Slovenije je ena od podpornih mrež, katere osrednja naloga je promocija dobrih prevajalskih praks in na podlagi teh podpora pri grajenju ugleda članov sekcij ter zastopati njihove skupne interese pred državnimi organi in drugimi ustanovami v Sloveniji. ZPP pri vseh svojih članih spodbuja razvoj in delovanje poslovanja v duhu družbene odgovornosti in ohranjanj visoke profesionalnosti in poslovne etike. Kot prepoznaven in reprezentativen predstavnik prevajalskih podjetij zastopa skupne interese svojih članov na domačem in tujem trgu, sodeluje pri oblikovanju in razvoju prevajalske dejavnosti ter področne zakonodaje. Na mednarodni ravni med pomembne dele podporne mreže spada Mednarodno združenje za prevajanje in medkulturne študije, ki organizira različne konference, izmenjave in mednarodna sodelovanja, kjer lahko agencija za prevajanje izve za dobre prakse, se poveže s potencialnimi poslovnimi partnerji, promovira svoje dejavnosti ali poišče razvojne rešitve. Agencija za prevajanje lahko z izmenjavo osebja, ki ga omogočajo evropski programi izmenjav pridobi naravne govorce, prav tako ima možnost z zaposlovanjem tujih prevajalcev in tolmačev pridobi vpogled v izkušnje, pristop k delu in delovni praksi prevajalcev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij.

Agencija za prevajanje svoj ugled pridobiva tudi z upoštevanjem kodeksa prevajalske etike

Kodeks postavlja pomembne smernice, ki agencijam za prevajanje pripomorejo k pridobivanju ugleda stroke in njenega delovanja v praksi. V času številnih ponudnikov prevajalskih storitev je kakovost in odgovorno poslovanje z naročniki in odgovorna kadrovska politika do zaposlenih ključna pri preboju agencij. Tudi prevodi opravljeni v krajših časovnih okvirjih morajo zasledovati najprej načelo strokovnosti pred tržnimi prijemi. Na splošno velja, da se ne sme ponujati dela in storitev, ki bi razvrednotili prevajalski poklic. Poleg tega mora prevajalec varovati vse podatke in informacije, ki so mu bili skupaj z izvirnikom s strani naročnika zaupani. Prevajalec je eden od samostojnih kulturnih delavcev, ki ustvarja avtorsko delo, zato mu pripadajo vse pravice iz naslova avtorskih pogodb.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) →
POVPRAŠEVANJE