Blog

Posts Tagged sodni tolmač za češki jezik

Ali veste kaj so sodni prevodi?

Sodni prevodi

Sodni prevodi so lahko prevodi osebnih dokumentov, sodnih listin, izkazov in drugih pomembnih dokumentov, ki jih prevede le sodni tolmač ali sodni prevajalec. Uporabljajo se predvsem pri ugotavljanju identitete v tujih državah, kjer slovenskih dokumentov ne znajo prebrati, na sodiščih v sodnih procesih ali pred podpisovanjem poslovnih pogodb. Najpogosteje uporabljeni sodni prevodi so pri porokah v tujini, izobraževanju ali zaposlitvi v tujini, pri sodnih procesih v tujih državah in pri sklepanju mednarodnih poslov med podjetji.

Sodni prevodi so lahko delo le sodnih tolmačev

Vsak prevajalec ne more prevesti osebnih dokumentov ali drugih osebnih listin v tuj jezik, ker lahko to opravljajo le posebni prevajalci, ki so opravili izobraževanje in preizkus znanja in jih je na funkcijo sodnega tolmača potrdil pravosodni minister. Zato so sodni prevodi lahko delo le sodnega tolmača ali prevajalca. Sodni prevodi so posebej označeni z žigom in podpisom sodnega tolmača, ki je dokument prevedel, ter povezani z vrvico z kopijo originalnega dokumenta. Le na ta način, se sodni prevodi lahko prepoznajo kot originalni dokumenti v tujih državah.

 

Kje so sodni prevodi nujno potrebni?

 

Najpogosteje lahko tudi običajni prevajalci prevedejo večji del dokumentov, ki se jih uporablja pri mednarodnih poslih, vendar je so sodni prevodi nujno potrebni, ko se prevaja:

 • Osebne dokumente
 • Dokumente, ki izkazujejo dosežke v izobrazbi
 • Oporoke
 • Sodbe in ostali pravni dokumenti
 • Potrdila in pooblastila
 • Izpise iz uradnih evidenc

Pri tovrstnih dokumentih je pomembna istovetnost v tujih državah, zato so lahko veljavni le sodni prevodi, ki jih opravi zaprisežen sodni tolmač. Sodni tolmač je namreč strokovnjak za določen jezik, ki pozna tudi pravno besedišče v obeh jezikih in lahko na podlagi tega točno prevede uradne dokumente. Originali in sodni prevodi so tako potrjeno ujemajoči in istovetni. Sodni tolmači, ki lahko izvajajo prevajanje teh dokumentov, so nanizani v registru sodnih tolmačev, kjer jih lahko vsakdo poišče.

Posted in: Sodni prevajalec, Sodni prevodi, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Sodni tolmač

Kdaj lahko prevajalec postane sodni tolmač?

Sodni tolmač lahko postane vsak prevajalec, ki prestane izobraževanje in uspešno opravi preizkus znanja za sodnega tolmača, na koncu pa ga na to mesto potrdi še ministrstvo za pravosodje. Ker to mesto zahteva posebna znanja in veščine, sodni tolmač ne more postati kar kdorkoli. Kandidat za sodnega tolmača mora dobro poznati jezik iz in v katerega bo tolmačil in prevajal, dobro obvladati slovenski jezik, poznati ustavno ureditev države, dokazati poznavanje organizacije upravnih in pravosodnih organov ter obvladati temeljne institute kazenskega in civilnega prava. Poleg navedenih znanj mora ustrezati tudi pogojem iz pravilnika o imenovanju sodnih tolmačev ter uspešno opraviti preizkus znanja. Na koncu mora pravosodni minister potrditi ali zavrniti imenovanje kandidata, ki tako lahko postane sodni tolmač.

 

Kaj dela sodni tolmač?

 

Sodni tolmač je usposobljen za prevajanje:

 • Različnih poslovnih pogodb in dokumentov ter finančnih poročil podjetij,
 • Izkazov o izobrazbi kot so: spričevala, diplome in druga potrdila o šolanju,
 • Izpisov iz uradnih evidenc kot so: rojstni list, dokazilo o državljanstvu,…
 • certifikatov in deklaracij,
 • različnih potrdil, ki jih izdajajo uradni organi, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu,…

Vsi dokumenti, ki jih prevede sodni tolmač, veljajo v tujem jeziku kot izvirniki in so potrjeni s tolmačevim žigom in podpisom.

Poleg prevajanja dokumentov pa je sodni tolmač zadolžen tudi za tolmačenje v sodnih procesih in pri drugih pravnih zadevah, kjer je vključena vsaj ena stranka, ki ne zna jezika, v katerem poteka obravnava.

 

Kdo lahko postane sodni tolmač?

 

Sodni tolmač ima poseben status, ki je tesno povezan z delovanjem pravosodnega sistema, zato ne more postati vsak prevajalec sodni tolmač. V pravilniku o sodnih tolmačih so navedeni pogoji, katerim mora brez izjeme ustrezati kandidat za sodnega tolmača:

 • kandidat mora za imenovanje v sodnega tolmača oddati vlogo na Ministrstvo za pravosodje,
 • imeti mora državljanstvo Republike Slovenije (ali katere izmed članic EU),
 • imeti mora na univerzi pridobljeno strokovno izobrazbo,
 • izkazati mora potrdilo o  aktivnem znanju slovenskega jezika, ki ga izda pooblaščena izobraževalna ustanova,
 • strokovno in praktično mora biti usposobljen v jeziku, v katerem želi biti imenovan za sodnega tolmača,
 • uspešno mora opraviti preizkus znanja za sodnega tolmača,
 • ne sme biti predhodno kaznovan za kazniva dejanja, zaradi katerih bi bil neprimeren za opravljanje službe sodnega tolmača (enako velja za sodne cenilce in sodne izvedence)

Posted in: Sodni prevajalec, Sodni prevodi, Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Kaj so sodni prevodi in kaj vsebujejo

Sodni prevodi spadajo med prevajalske storitve, ki jih opravljajo sodni tolmači in jih tudi potrdijo s svojim žigom in podpisom, zato posebno overjanje pri notarju ni potrebno. Sodni tolmači so imenovani s strani pravosodnega ministra za stalno funkcijo tolmačenja in prevajanja dokumentov povezanih s pravom. Z žigom potrjeni sodni prevodi so garancija, da so prevodi enaki izvirniku. Dokumente, ki jih največkrat prevajajo sodni tolmači in jih zato imenujemo sodni prevodi so:

 • poslovni dokumenti in pogodbe,
 • finančna poročila podjetij,
 • spričevala, diplome in druga potrdila o šolanju,
 • rojstni listi in izpisi iz sodnih registrov,
 • deklaracije in certifikati,
 • različna potrdila (o nekaznovanosti, o samskem stanu,…)
 • sodni prevodi drugih dokumentov in listin.

 

Sodni prevodi služijo kot izvirniki v jeziku druge države

Sodni prevodi služijo kot izvirniki v tujem jeziku za potrebe posameznikov ali podjetij v tujini ali v sodelovanju s tujimi družbami ali posamezniki. V primeru prijave na delovno mesto v tujini, potrebujete priložiti listine o dokončani izobrazbi, ki mora biti v jeziku države, kjer se imate namen zaposliti. Sodni prevodi so tudi nujna stalnica za obvezujoče partnerske pogodbe med družbami iz različnih držav, ker morajo pogodbe veljati po zakonodaji obeh držav. Dokumenti, ki jih izda Republika Slovenija in so objavljeni tudi v Uradnem listu, lahko le sodni tolmači uradno prevedejo. Takšni sodni prevodi spadajo med osnovne dejavnosti sodnih tolmačev, ki poleg simultanega tolmačenja na sodiščih prevajajo raznovrstne dokumente in sodne listine, ki potrebujejo njihov žig za potrditev istovetnosti z izvirnikom.

Kako izgledajo sodni prevodi

Sodni prevodi so vedno žigosani in z izvirnikom zvezani z vrvico. Izvirnik je lahko vaš original ali sodno overjena kopija (predhodno overitev ste lahko opravili pri notarju ali na upravni enoti) ali navadna kopija. Izvirni dokument, ki ga boste dostavili sodnemu tolmaču v prevajanje, bo strokovno in odgovorno preveden, na koncu pa bo izvirnik zvezan skupaj s prevodom in izjavo tolmača o ustreznosti in njegovimi podatki. Vse skupaj bo ožigosano s tolmačevim žigom, kar zaznamuje, da je dokument postal sodni prevod. Sodni prevodi so imenovani tudi uradni prevodi in jih lahko opravljajo le zapriseženi sodni tolmači pri Ministrstvu za pravosodje.

Kdaj do sodni prevodi obvezni?

Določene dokumente lahko prevedejo tudi običajni prevajalci, če jih potrebujete za sodelovanje na mednarodnih trgih. Sodni prevodi pa so obvezni za dokumente osebne narave : spričevala in izkazi o izobrazbi, oporoke, sodbe, potrdila o nekaznovanosti, stalnem prebivališču ali samskem ali zakonskem stanu, rojstni listi, policijski zapisniki, potni listi, izpisi iz sodnega registra, razna osebna pooblastila in dokumenti podobne narave. Sodni prevodi takšnih osebnih listin se običajno uporabljajo za šolanje ali delo v tujini, sklepanje zakonske zveze zunaj Slovenije ali ugotavljanje stanu oz. identifikacije.

Posted in: Sodni prevodi

Leave a Comment (0) →

Kdo je sodni prevajalec?

Sodni prevajalec je oseba, ki ustvari pisni dokument povezan s pravosodnim sistemom in pri tem prevede izvirni dokument v drug jezik. Če ste na sodniški obravnavi v drugi državi, ali če potrebujete sodni prevod pogodbe ali drugega pravnega dokumenta, bo sodni prevajalec ali sodni tolmač pravi naslov za vas.

Zaradi vse večje mobilnosti ljudi po vsem svetu se vse pogosteje dogaja, da se državljani različnih držav znajdejo v istih postopkih in v položaju, v katerem je potrebno prevajanje ali tolmačenje. Ker določeni položaji in postopki zahtevajo prisotnost uradnih organov, je precej gotovo, da boste potrebovali uradne prevode kakšnih listin, ki so bile prvotno napisane v drugem jeziku. Sodni prevajalec lahko opravi prevode listin in s svojim žigom in podpisom zagotovi, da je listina enaka izvirniku. Da to lahko stori, mora biti strokovno dobro podkovan v ravnem izrazoslovju tujega in svojega jezika. Namen uradnega prevoda je potrditi dejstva v pravni, upravni ali sodni zadevi, doseči priznanje v tuji državi nastalih dejstev ali uporabiti izvorno zakonodajo kot mednarodno zasebno pravo.

Sodni prevajalec omogoča večjezikovno komunikacijo

Posameznikom in družbam sodni prevajalec omogoča večjezikovno komuniciranje znotraj in zunaj meja določene države. Da sodni prevajalec lahko adekvatno opravlja svoje delo, mora poznati specializirano terminologijo in jezikovna pravila, ki se uporabljajo v sorodnih dokumentih v različnih jezikih. Tesno sodelovanje s pravniki, odvetniki in ostalimi pravosodnimi organi in delavci omogoča razvoj pravih znanj in pridobivanje dragocenih izkušenj. Sodni prevajalec ali tolmač je običajno del pravne ekipe, kar mu omogoča dostop do pravnih strokovnjakov in vam zaradi obširnega znanja lahko pomaga pri pravnih poslih.

Pri čezmejnih postopkih pomaga sodni prevajalec

Simultano in kosekutivno tolmačenje lahko zagotovi sodni prevajalec ali tolmač v sodnih čezmejnih postopkih. Ker so v postopku udeležene stranke iz različnih držav in postopka v jeziku države ne razumejo, se pojavi potreba po simultanem ali konsekutivnem tolmačenju, ki ga opravlja sodni prevajalec ali tolmač. Prevajanje uradnih listih, tolmačenje pred sodiščem ali na policijskih postajah ter  pred upravnimi organi izvajajo sodni prevajalci ali tolmači. Le ti so pooblaščeni iz strani pravosodnega ministra, da svoje prevode ožigosajo z uradnim žigom in podpisom. Zahteve glede obvladovanja veščin tolmačenja in prevajanja pri sodnih prevajalcih/tolmačih se od države do države spreminjajo. Za Evropsko unijo je značilno, da imajo vse države sistem za izbor sodnih prevajalcev /tolmačev, kjer je običajno zapriseženi prevajalec usposobljen tudi kot sodni tolmač. Poimenovanja sodnih prevajalcev ali tolmačev se prav tako razlikujejo med državami članicami EU.

Sodni prevajalec – kako ga lahko najdemo

V Sloveniji so sodni prevajalci oz. tolmači vpisani na seznam sodnih tolmačev, za katerega skrbi pravosodno ministrstvo. V drugih državah članicah to ni nujno tako enostavno, vendar obstaja direktiva za EU, da se do oktobra 2013 ustanovi register v katerem bodo evidentirani vsi uradni prevajalci. Sodni prevajalec je eden izmed bolj iskanih ključnih besed v pravosodnih vodah, zato bo takšna zbirka olajšala iskanje marsikateri stranki v postopku.

Posted in: Sodni prevajalec

Leave a Comment (0) →

Po uspešno opravljenem preizkusu znanja iz angleščine se imenuje sodni tolmač za angleški jezik

Za angleško govoreče stranke, ki prihajajo iz Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Kanade, Avstralije ali Nove Zelandije, se v postopkih na sodiščih v Sloveniji vključi tudi sodni tolmač za angleški jezik. Sodni tolmač za angleški jezik je jezikovni poznavalec z znanjem prava, ki je visoko usposobljen prevajalec s posebnim statusom. Na mesto je bil imenovan s strani pravosodnega ministra po vseh izpolnjenih pogojih in opravljenem preverjanju znanja iz angleščine in prava, zato je postal sodni tolmač za angleški jezik. Svoje delo opravlja tako na sodiščih kot drugje, kjer je potrebna prisotnost sodnega tolmača zaradi vpletenosti tujega državljana. Tolmači so običajno specializirani za en jezik, redko dva in le izjemoma tri tuje jezike poleg svojega maternega. Od sodnega tolmača se namreč zahteva visoka raven strokovnega znanja pri vsakem od jezikov in so jeziki ravno iz tega razloga omejeni.

Sodni tolmač za angleški jezik prevaja strokovna besedila iz in v angleščino

Sodni tolmač za angleški jezik s svojim žigom in podpisom jamči za skladnost prevoda z izvirnikom. Ker je zadaj velika odgovornost, mora kot potrjeni strokovnjak za določen jezik biti pri svojem delu še posebej natančen in dobro poznati strokovno izrazoslovje. Iz tega razloga so cene storitev sodnega tolmača občutno višje kot cene storitev običajnega prevajalca, saj mora sodni tolmač za angleški jezik uporabiti veliko več znanja za opravljanje svojega dela in potem odgovorno stati za svojim prevodom. V primeru škodljivega ravnanja in hujših napak se sodni tolmač lahko sooči s suspenzom ali celo razrešitvijo. Svojo stalno službo morajo tako ohranjati z visoko stopnjo odgovornosti in strokovne podkovanosti.

Posted in: Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Nemške listine prevaja sodni tolmač za nemški jezik

Z Nemčijo, eno izmed gospodarsko vodilnih članic EU, sodeluje veliko slovenskih podjetij, ki pri svojem delu večkrat uporabijo storitve, ki jih nudi sodni tolmač za nemški jezik. Ker so pogodbe o sodelovanju nujno potrebne in morajo biti veljavne tako pri nas, kot v državi poslovnega partnerja, zgolj enostaven prevod ni dovolj in se zahteva tudi žig sodnega tolmača. Sodni tolmač za nemški jezik obvlada tako nemški kot slovenski jezik, pozna pravno in poslovno izrazoslovje, da lahko svoje delo opravlja na visokem nivoju in je zanj tudi odgovoren. Ključno vlogo pri vzpostavljanju sodelovanja z nemškimi družbami, vstopanja na nemško govoreče trge in sklepanja sporazumov in pogodb s partnerji iz Nemčije ima torej ravno sodni tolmač za nemški jezik.

Sodni tolmač za nemški jezik opravlja tolmačenje za nemške državljane na slovenskih sodiščih

Tolmačenje je simultano prevajanje na sodnih obravnavah, v katerih so vpleteni tujci, ki ne znajo slovenščine. Sodni tolmač za nemški jezik v takem primeru poskrbi za nemško govoreče države, poleg Nemčije tudi Avstrijo in Švico. Tolmač je prisoten na vseh obravnavah in prevaja celotno govorjeno besedo v jezik tujega državljana. Ko je na vrsti za govor nemško govoreča stranka v postopku, pa sodni tolmač za nemški jezik prevede njeno izjavo v slovenski jezik, da ga razume tudi sodišče. Poleg simultanega tolmačenja na obravnavah pred sodnikom, sodni tolmač za nemški jezik prevede tudi morebitne listine, potrebne za obravnavo na sodišču. Brez sodelovanja tolmača na obravnavi, bi bile kršene pravice stranke v postopku in obravnava ne bi bila veljavna, zato mora biti sodni tolmač za nemški jezik vedno prisoten, ko so v postopek vpletene nemško govoreče osebe.

Posted in: Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Za prevajanje srbskega jezika na sodišču poskrbi sodni tolmač za srbski jezik

Večkrat se zgodi, da se na obravnavah na slovenskih sodiščih znajdejo srbski državljani, zato je sodni tolmač za srbski jezik pogosto iskan. Ko tujec na ozemlju Republike Slovenije stori prekršek, zaradi katerega je vabljen na sodno obravnavo, ali pa tujec želi kupiti nepremičnino v Sloveniji, se v postopek pravde ali obravnave pokliče sodnega tolmača. Sodni tolmač za srbski jezik na sodišču simultano prevaja slovenski govor udeležencev obravnave v srbski jezik, da srbski državljan lahko spremlja obravnavo. Ko odgovarja on, sodni tolmač za srbski jezik izjavo prevede v slovenski jezik, da ga razumejo sodnik in ostali udeleženci.

Sodni tolmač za srbski jezik prevaja različne dokumente

Postopki pred uradnimi organi, poslovna pogajanja, notarska overjanja, poroke in druge uradne zadeve pogosto zahtevajo prevode listin ali sodelovanje na obravnavah, ki vključujejo sodne tolmače. Ker živimo na ozemlju bivše Jugoslavije, kjer se različni narodi pogosto srečujejo, so se veliko preseljevali in poročali med seboj, ni redko, da postopki v uradnih zadevah večkrat kličejo po storitvah, ki jih opravlja sodni tolmač za srbski jezik.

Prevod poročnih listov, izkazov in diplom o šolanju, izjave o nekaznovanosti ali samskem stanu so najpogosteje prevajani dokumenti. Potrebujemo jih, če se želimo zaposliti v tujini, nadaljevati šolanje ali se poročiti. Sodni tolmač za srbski jezik je usposobljen prevajalec, poznavalec tako jezika kot pravosodne terminologije, ki s svojim žigom jamči in je odgovoren za pravilen prevod, ki je enak izvirniku. Iz tega sledi, da je ravno zaradi odgovornosti postavka za prevajanje sodnih tolmačev višja, kot za prevode običajnih prevajalcev.

Posted in: Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Kdaj je na sodišču potreben sodni tolmač za hrvaški jezik?

Sodni tolmač za hrvaški jezik je na sodišče poklican, kadar poteka pravda na slovenskem sodišču in je v njej udeležen vsaj en hrvaški državljan, ki ne zna slovenskega jezika. Ko sodišče ugotovi, da oseba ne more spremljati postopka zaradi neznanja jezika, preveri seznam sodnih tolmačev in pokliče tolmača za hrvaški jezik. Sodni tolmač za hrvaški jezik je nekdo, ki obvlada slovenski in hrvaški jezik, pozna zakonodajo in je uspešno opravil preizkus znanja ter bil imenovan za sodnega tolmača. Poleg zahtev sodišča se mora sodni tolmač za hrvaški jezik zglasiti tudi v postopkih državnih organov, pravnih ali fizičnih oseb, če nekdo od vpletenih zahteva sodnega tolmača.

Sodni tolmač za hrvaški jezik ne le tolmači, ampak tudi prevaja

Čeprav marsikdo povezuje tolmačenje s simultanim prevajanjem na sodnih obravnavah, sodni tolmač za hrvaški jezik opravlja več različnih del, ki vključujejo tudi prevode listin, ne le tolmačenje na sodiščih. Prevodi različnih listin so potrebni za sodne obravnave, vpise lastništev zemljišč ali drugih lastnin, prevod zapuščinskih obravnav ali oporok. Sodni tolmač za hrvaški jezik prevaja iz hrvaškega jezika v slovenski in obratno, zato ga potrebujejo tako hrvaški državljani v slovenskih pravosodnih postopkih, kot slovenski državljani, ki imajo v svojih postopkih hrvaške listine.

Sodni tolmač za hrvaški jezik lahko postane le nekdo, ki ima iz strani izobraževalne ustanove potrdilo o aktivnem znanju tako slovenskega kot hrvaškega jezika in je hkrati usposobljen s poznavanjem pravosodne terminologije. Le tako lahko zagotovi, da prevod ustreza pravnim normam vpletenih jezikov in držav.

Posted in: Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →

Sodni tolmači na zahtevo sodišča tolmačijo in prevajajo

Osebe, ki imajo pravico in dolžnost, da na zahtevo sodišč tolmačijo na narokih in prevajajo različne sodne listine, se imenujejo sodni tolmači.  Imenovani so s strani ministra za pravosodje za neomejen čas po splošnem upravnem postopku opisanem v pravilniku o sodnih tolmačih. Primerni kandidati prejmejo odločbo o imenovanju za tolmača, v kateri je naveden tudi jezik oz. več jezikov za katerega so imenovani. Po imenovanju in zaprisegi se sodni tolmači vpišejo v imenik tolmačev, ki ga v skladu z zakonskimi določili vodi Ministrstvo za pravosodje.

Za prevode v sodnih postopkih poskrbijo sodni tolmači

Prevajanje govorjene in pisne besede iz slovenskega v tuj jezik ali prevajanje znakovne govorice gluhih in gluhonemih v sodnih postopkih poskrbijo sodni tolmači. Ko se na sodišču znajde oseba, ki ne zna jezika v katerem poteka obravnava, se na zahtevo sodišča v postopek povabi zapriseženega sodnega tolmača, ki sproti prevaja govor vseh prisotnih na obravnavi. Poleg zahtev na sodiščih, se morajo sodni tolmači odzvati tudi na zahteve državnih organov, pa tudi pravnih ali fizičnih oseb, ki potrebujejo njihove storitve v svojih postopkih.

Sodni tolmači imajo poseben status

Ker je delo, ki ga opravljajo sodni tolmači, tesno povezano z delovanjem pravosodnega sistema, imajo enako kot sodni izvedenci ali sodni cenilci tudi tolmači zagotovljeni poseben status. Sodni tolmač ne more postati vsak, saj mora ustrezati pogojem iz pravilnika o sodnih tolmačih kot so:

 • oddana vloga za imenovanje sodnega tolmača na Ministrstvu za pravosodje,
 • državljanstvo Republike Slovenije ali katere izmed članic EU,
 • strokovna izobrazba pridobljena na univerzi,
 • potrjeno aktivno znanje slovenskega jezika s strani pooblaščene izobraževalne ustanove,
 • strokovna in praktična usposobljenost v jeziku, v katerem želi biti imenovan za sodnega tolmača,
 • preizkus znanja za sodnega tolmača mora biti uspešen
 • nekaznovanost za kazniva dejanja, zaradi katerih bi bili neprimerni za opravljanje službe sodnega tolmača (kot velja za sodne izvedence in sodne cenilce)

Sodni tolmači morajo uspešno opraviti preizkus znanja

Na preizkusu znanja morajo sodni tolmači pokazati znanje iz več različnih področij:

 • slovenskega jezika,
 • jezika, za katerega želijo biti imenovani,
 • poznavanja področja ustavne ureditve,
 • poznavanja organizacije upravnih in pravosodnih organov,
 • znanje iz temeljnih institutov civilnega in kazenskega prava.

Po uspešno opravljenem preizkusu znanja in ustrezanjem pogojem iz pravilnika o sodnih tolmačih, mora kandidate potrditi ali zavrniti še minister za pravosodje. Kandidati po sprejeti odločitvi ministra prejmejo odločbo o imenovanju, da so postali sodni tolmači. Preden se jih vpiše v imenik sodnih tolmačev, morajo pred ministrom še zapriseči po 94. členu zakona o sodiščih.  Po zaprisegi sodni tolmači prejmejo identifikacijsko kartico, izkaznico in žig, s katerim overjajo prevedene listine. Sodni tolmači lahko svoje delo opravljajo časovno neomejeno, so pa lahko zaradi škodljivih dejanj suspendirani ali razrešeni kot sodni tolmači.

Posted in: Sodni tolmač

Leave a Comment (0) →
POVPRAŠEVANJE