Blog

Posts Tagged tolmačenje

Agencija za prevajanje in ponudbe prevajanja

Agencija za prevajanje: najbolj pogoste vrste storitve

Prva najbolj pogosta oblika prevajanja v agencijah je prevajanje splošnih besedil, za katere ni potrebno imeti posebnega tehničnega znanja in poznavanja strokovne terminologije, je pa zahtevana izobrazba prevajalske oz. jezikoslovne smeri. Naslednji so prevodi strokovnih besedil. Prevajalci tovrstnih besedil se dodatno specializirajo za določeno strokovno področje. Strokovne prevode se običajno še dodatno lektorira. V izogib napakam ustreznost terminologije pregleda strokovnjak. Sem spadata tudi pravno in poslovno prevajanje. Sodno tolmačenje je posebna vrsta prevodov, ki jih lahko izvajajo le sodni prevajalci, ki imajo opravljen izpit pri Ministrstvu za pravosodje. Sodni prevodi, ki jih pripravijo sodno zapriseženi prevajalci imajo veljavo uradnih dokumentov. Skoraj vsaka agencija za prevajanje ponuja tudi lektoriranje besedil in tolmačenja.

Dobra agencija za prevajanje se zaveda dodane vrednosti, ki jo prinaša literarno prevajanje

Književno ali literarno prevajanje je področje prevajanja, ki se ukvarja s prevajanjem besedil na področju literature. Je ena najbolj zapletenih oblik medkulturnega sporočanja, ki omogoča prenos književnosti v druge jezike in kulture. Predvsem zahtevno pa je prevajanje pogovornega jezika in dialektov. Literarni prevodi so pomembni pri medkulturni izmenjavi, sliki druge kulture v določeni jezikovni skupnosti in pri razvoju nacionalne kulture in identitete. V večjezičnih deželah, kot je Kanada, se prevod pogosto obravnava kot samostojen literarni dosežek, pravno pa je prevajalec prav tako lastnik pravic svojega prevoda (če ni s pogodbo določeno drugače). Strokovna usposobljenost literarnih prevajalcev je primerljiva z znanstvenimi in tehniškimi, poklica pa se razlikujeta v drugačnem pristopu do jezika. Medtem ko je bistvo strokovnega prevajanja ohraniti pomen besedila iz izvirnika, je cilj književnega prevajanja lepota, približevanje notranjemu čutenju pisatelja izvirnika, odsev njegovega načina razmišljanja, govorjenja, občutenja in družbenih razmer v času nastanka književnega dela. Agencija za prevajanje večkrat sodeluje z založbami na področju prevodov literarnih del, ki pomeni zanje pomemben tržni delež in preboj v hudi konkurenci.

Posted in: Agencija za prevajanje, Prevajalska agencija

Leave a Comment (0) →
POVPRAŠEVANJE