Blog

Posts Tagged prevajanje

Naj bo prevajalska agencija dobro usposobljena

Takoj, ko se odločimo besedilo poslati v prevajanje, moramo začeti poizvedovati, katera prevajalska agencija bo kos nalogi. Pomembna je tema besedila, zato moramo poizvedeti, ali v agenciji nudijo prevode tiste stroke, h kateri spada besedilo. Ko izberemo agencijo, se moramo prepričati, da je njihov prevajalec materni govorec. To je zelo pomembno, saj govoriti tuj jezik še ne pomeni poznavanja jezika na vseh njegovih ravneh. Tako visoko raven jezika dosega le materni govorec ali dvojezični govorec. Kljub temu, da se strokovnjaki dnevno ukvarjajo s tujimi jeziki, jim ne gre zaupati tako pomembnih besedil.

Prevajalska agencija ali prevajalnik?

Prevajalniki imajo to napako, da niso živi prevajalci. Zato razumejo dvojne pomene besed, ki jih je veliko tudi v strogo formalnih besedilih. Čeprav nam je lažje na spletu poiskati orodja za prevajanje, ki so brezplačna, pa rezultat prevoda ni niti približno enak prevodu, ki nam ga ponudi prevajalska agencija. Prevajalniki namreč niso prilagojeni slovničnim pravilom posameznega jezika in marsikdaj ne prepoznajo spola, veznikov, zaimkov, slovničnih časov in podobno. Takšnega prevajanja se lahko lotimo za osebne namene oziroma za osnovno razumevanje besedila, kadar razumemo pomen besedila, ki ga prevajamo, vendar ne razumemo vseh besed. Zato je bolje, da nam je prevajalnik v pomoč, kadar sami sebi prevajamo besedilo iz tujega jezika in ne obratno. Za prevode besedil, ki jih delimo z ostalimi ali jih objavimo na javnih mestih, pa naj skrbi prevajalska agencija.

Vsaka prevajalska agencija mora imeti tudi lektorja

V postopek prevajanja besedil ni vključen le prevajalec, ampak tudi lektor, ki ga mora imeti vsaka dobra prevajalska agencija. Prevajalec ne more biti lektor, saj mora biti za lektoriranje jezikovno usposobljena oseba. Lektor je neodvisen od tega, kaj je v besedilu, njega ne zanimajo strokovni izrazi, ki se nanašajo na besedilo, zato takoj opazi nejasne pomene, ki jih je prevajalec spregledal.

Posted in: Prevajalska agencija, Prevajanje

Leave a Comment (0) →

Prevajanje kot most med jeziki

Prevajanje je proces s kar nekaj znamenitostmi

Prevajanje je proces prenosa pomena iz izvirnega jezika v ciljni jezik. Pri tem gre za prenos jezikovne in kulturne značilnosti v drug jezik. Kljub temu da je prevajanje obstajalo že v antičnih kulturah, se je kot poklic pojavilo šele v 20. stoletju. Prevajanje poleg obrtne dejavnosti uvrščamo tudi v umetnost – obrt je zato, ker se mora prevajalec držati določenih pravil in norm, umetnost pa zato, ker lahko v prevod posega tudi sam. Pri samem procesu prevajanja je pomembno, da se ne izgublja pomen besed. Zavedanje kulturnih razlik med izvornim in ciljnim jezikom je ključno pri delu prevajalca, saj z upoštevanjem le-tega postane prevod ustrezen. Prevodni postopek se začne z razčlembo besedila, ki vključuje prvo branje besedila). Sledi ugotavljanje namena besedila, izbira prevodne strategije in na koncu ubeseditev v ciljnem jeziku.

Skrivnost uspeha, ko gre za prevajanje, je v poznavanju kulture

Med specifične elemente kulture, ki predstavljajo še posebej zanimivo, a hkrati težavno plat prevajanja, štejemo kultureme in kulturne realije. Kulturem so v ožjem pomenu kulturna ozadja, ki uravnavajo jezikovne situacije. Sem prištevamo verbalne v obliki stalnih besednih zvez, prevladujočih izrazov, večpomenskosti, neverbalni v prevladujoči mimiki, gestiki in gibih telesa, ki spremljajo govor, parajezikovni kot sta melodija, in ritem govora, na katerih je jezik osnovan. Kulturne realije so kulturno specifični elementi besedil, gre za dele besedila, ki so težki za prevajanje in jih je brez poznavanja kulturne dimenzije primarnega jezika nemogoče prevesti v okolje drugega. Pri prevajanju (oziroma posredovanju v ciljni jezik) kulturnih realij je prevajalec (v vlogi medkulturnega posrednika) razpet med dva ekstrema – med ustreznost, ki sledi načelu »čim bliže izvirniku, tudi fonetično« in sprejemljivost – čim lažja razumljivost za ciljno kulturo. Tu so v veliko pomoč prevajalske strategije. Medkulturni posrednik tako pomeni neko višjo stopnjo prevajalca,saj mora obvladati tako lingvistično kot kulturno komponento obeh jezikov.

Posted in: Prevajanje

Leave a Comment (0) →

Prevajanje podjetnikom omogoča nove načine zaslužka

Podjetniki v Sloveniji se vedno bolj zavedajo, da jim prevajanje lahko omogoči nove načine zaslužka, ker je slovenski trg enostavno preveč omejen in premajhen. Prodiranje na tuje trge pa navadno omejuje jezik. Raziskave so namreč pokazale, da se kupci boljše odzovejo in večkrat kupijo izdelke ali naročijo storitve, če so spletne strani v njihovem jeziku. Zato je potrebno slovenske spletne strani prevesti v jezike novih trgov. Enostavna rešitev, kot je prevajanje, lahko v kratkem času nekajkrat poveča število potencialnih kupcev.

Komu zaupati prevajanje spletne strani?

Ker je prevod vaše spletne strani vaša slika za tuje kupce, je pomembno, da je prevajanje pravilno opravljeno in nima vsebinskih ali slogovnih pomanjkljivosti. Da se izognemo morebitnim »izgubam s prevodom« je potrebno prevajanje pomembnih vsebin zaupati zanesljivim in izkušenim prevajalcem in naravnim govorcem, ki najbolje poznajo svoj jezik.  Ker je poznavanje jezikov veščina, ki jo je potrebno negovati in osveževati iz dneva v dan, je nujno za jezikoslovca in prevajalca, da se izobražujeta in nadgrajujeta svoje znanje in veščino.

Prevajanje naj opravita 2 osebi: prevajalec in naravni govorec

Sledeč iz dolgoletnih izkušenj se je za najboljši način za prevajanje izkazal tim vsaj dveh strokovnjakov – prvi je prevajalec, ki dodobra pozna področje prevajanega besedila in se tako lahko najbolje približa pomenski pravilnosti; drugi pa je naravni govorec, ki iz prevedenega besedila izloči slogovne ali vsebinske pomanjkljivosti. Vsebina prevedenega besedila je na tak način najbolj točno prevedena. Prevajanje, ki ga izvajata dva para oči, nudi boljše rezultate in manjšo možnost napak. Napake v besedilih spletnih strani imajo lahko negativen učinek na kupce, ki lahko stran zaradi tega tudi zapustijo, zato ne skoparite in si zavoljo sebe privoščite kvalitetno prevajanje. Škoda bi bilo, da bi se izognili novim nakupom in večjim zaslužkom zaradi površno opravljenega dela prevajalca. Kakovostno prevajanje ima svojo ceno in reference strokovnjakov govorijo same zase.

Posted in: Prevajalska agencija, Prevajanje

Leave a Comment (0) →
Page 2 of 2 12
POVPRAŠEVANJE